ارتباط

دفتر تهران:
جردن، خیابان ناهید غربی، پلاک ۱۷
کد پستی ۱۹۶۶۹۱۵۴۵۸
مؤسسه حقوقی نیک اندیشان داته
محمد امیرافشاری

آدرس پستی در آلمان:
RA Mohammad Amirafshari

c/o Collection Business Center
Hohe Bleichen 8
20354Hamburg

 تلفن: ۹۱۳۲۷۵۱۰ (۲۱) ۹۸+
ویپ:  ۴۱۳۴۹۸۷۰ (۴۰) ۴۹+